Obchodní podmínky

Obchodní podmínky www.original-afrika.cz. Kontaktní elektronická adresa prodávajícího je info@original-afrika.cz
a kontaktní kamenná adresa prodávajícího je
Original Afrika s.r.o., Dolní Třebonín 280, 382 01 Dolní Třebonín.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu ORIGINAL AFRIKA (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Original Afrika s.r.o., IČ: 281 38 694, se sídlem Dolní Třebonín 280, 382 01 Dolní Třebonín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 19716. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s kupujícím.

Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující podáním objednávky prodávajícímu stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, o čemž bude kupující informován na svojí elektronickou adresu; za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné a pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že má dostatečné finanční prostředky zejména pro úhradu kupní ceny a bere na vědomí, že v opačném případě by s ním kupující smlouvu neuzavřel.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, popř. osobní vyzvednutí kupujícím na adrese Original Afrika s.r.o., Dolní Třebonín 280, 382 01 Dolní Třebonín. Prodávající tak splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu také v případě, kdy to kupující vyžaduje a prodávající mu umožní nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí. Spolu se zbožím přebírá prodávající i doklady vztahující se ke zboží.

Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu, odevzdá věc kupujícímu, je-li podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu, je-li spotřebitelem, až, jakmile mu zboží předá dopravce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení plné kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím věci. Stejně tak v případě, kdy kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu zboží po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. Výtěžek z prodeje použije prodávající na dluhy kupujícího vůči prodávajícímu a na náklady spojené s prodejem zboží. To vše platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu ORIGINAL AFRIKA kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů. Tato 14-ti denní lhůta běží jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Ani při splnění podmínek pro odstoupení spotřebitelem ve 14-ti denní lhůtě, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy:

a) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
f) o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na adresu provozovny, tj. Original Afrika s.r.o., Dolní Třebonín 280, 382 01 Dolní Třebonín, v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na své náklady. Formulář pro odstoupení od smlouvy lze stáhnout zde. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem spotřebiteli vrátí zpět odpovídající částku obdrženou od spotřebitele stejným způsobem, jakým jí od spotřebitele obdržel. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

Je-li kupujícím podnikatel, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem. Je-li kupujícím podnikatel, má prodávající kdykoliv právo od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.

Po obdržení vráceného zboží a kontrole, prodávající obratem zašle zákazníkovi dobropis. Po potvrzení dobropisu vrátí prodávající příslušnou částku předem dohodnutým způsobem, nejpozději do 30 dnů.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnou a zkontrolovat, aby zjistil případné vady či poškození. V případě zjištění poškození při převzetí, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit prodávajícímu na elektronické adrese info@original-afrika.cz.

Za vady vzniklé přepravní službou prodávající neručí.

O reklamaci nás informujte telefonicky, e-mailem, či písemně.

Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu. Do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaše kontaktní údaje, spolu s veškerou dokumentací o nabytí reklamovaného zboží.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMĚNU CENY

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit smlouvu nebo její část v těchto případech:

a) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
b) Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena podstatně vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout a od kupní smlouvy odstoupit. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

POUČENÍ O PRÁVECH SPOTŘEBITELE VZNIKAJÍCÍCH Z VAD KOUPENÉHO ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, je-li spotřebitelem, za to, že jím koupené zboží při převzetí nemá vady.

Na veškeré zboží koupené spotřebitelem odpovídá prodávajícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (u použitého spotřebního zboží platí doba dvanácti měsíců). Doba dvaceti čtyř ani doba dvanácti měsíců od převzetí se nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vad Vámi koupeného zboží jste oprávněn uplatnit také v případě vad, které se vyskytnou na koupeném zboží do 24 měsíců ode dne, kdy zákazník zboží převzal (u použitého zboží 12 měsíců).

Požádáte-li o to, prodávající Vám potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vad Vámi koupeného zboží dle ust. § 2166 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Pokud bude mít Vámi koupené zboží vady, jste oprávněni za podmínek stanovených v ust. § 2161 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada koupeného zboží týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti, není- li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady koupeného zboží neúměrné, máte namísto práva na dodání nového zboží nebo na výměnu součásti právo na bezplatné odstranění vady zboží, toto platí zejména v případě, kdy oznámenou vadu koupeného zboží lze odstranit bez zbytečného odkladu.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Právo na přiměřenou slevu z ceny zboží máte i v případě, kdy Vám prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit vadnou součást koupeného zboží nebo koupené zboží opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by Vám zjednání nápravy způsobilo nepřiměřené obtíže.

Uvedená práva z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud jste o vadách zboží věděl předtím, než jste zboží převzal nebo v případě, že jste vady Vámi koupeného zboží sám způsobil. Práva z vad Vámi koupeného zboží uplatňujete u prodávajícího, u kterého jste zboží koupil. Pokud však prodávající v potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění dle ust. § 2166 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uvede jinou osobu určenou k opravě Vámi koupeného zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro Vás bližším, uplatníte právo na opravu u toho, kdo byl takto prodávajícím určen k provedení opravy.

Uplatníte – li práva z vadného plnění, potvrdí Vám prodávající v písemné formě, kdy jste práva uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

POUČENÍ O PRÁVECH PODNIKATELE VZNIKAJÍCÍCH Z VAD KOUPENÉHO ZBOŽÍ

Je-li kupující podnikatelem a vznikne-li prodávajícímu povinnost z odpovědnosti za vady dodaného zboží, má právo volby nároku z vad zboží prodávající.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavřená smlouva bude u kupujícího uložena v souladu s platným a účinnými právními předpisy a kupující k ní umožní spotřebiteli přístup.

Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny ORIGINAL AFRIKA, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.

Kupující, je-li podnikatelem, na sebe bere nebezpečí změny okolností a vzdává se práva na náhradu škody, ke které by jinak byl povinen prodávající.

V Českých Budějovicích dne 1. 8. 2014